, Department of Near Eastern Studies; Princeton University, Estados Unidos